YourNexU YourNexU

เรียนรู้ด้วยหลักสูตร Unpacking Session with Experts

ปูพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับการใช้ดาต้าในยุคปัจจุบันทุกวันนี้เราอยู่ท่ามกลางข้อมูลมหาศาล จะทำอย่างไรให้เราสามารถใช้ข้อมูลในการพัฒนา [...]

ติดอาวุธการตลาดบนโลกดิจิทัลศึกษาเทรนด์การตลาดดิจิทัลให้ทันโลก ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า คิดกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ด้วยวิธีการสื่อสารใหม่ [...]