Outward Mindset

คำอธิบาย

คอร์สที่จะให้คุณออกจากกล่องความคิดแบบเดิมๆที่มีต่อผู้อื่น ทำให้คุณเข้าใจความต้องการ ความเป็นมา ของผู้คนรอบข้างได้มากขึ้น จนไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือจุดศุูนย์กลางอย่างเดียว โดยคุณจะรู้วิธีการปรับตัวเข้าหาผู้คนรอบข้างหรือคนที่ทำงานให้สามารถอยู่และทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น

คุณจะได้เรียนรู้

 • เรียนรู้ที่จะเปิดมุมมองการคิดของตัวเราเองให้คิดถึงความต้องการของผู้อื่นมากขึ้น จนสามารถทำให้เข้าใจมุมมอง ความเป็นมาและความต้องการของผู้อื่น
 • วิธีการลดอุปสรรคของการไม่เข้าใจกัน การเกิดความขัดแย้งในการสื่อสาร

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ทุกคนที่เห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นให้แข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือในชีวิตจริง
 • คนที่อยากลองพัฒนาหลักคิดการทำความเข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารในที่ทำงาน

เนื้อหาของคอร์ส

Outward Mindset 1/3:
- ทำไมกรอบความคิดจึงสำคัญ
- กรอบความคิด 2 รูปแบบ
- เราอยู่ในกล่องหรือไม่
Outward Mindset 2/3:
- เครื่องมือสร้างความตระหนักรู้: รูปแบบการมองตนเองเมื่ออยู่ในกล่อง
- ผลลัพธ์ของการมี Inward Mindset
- การสมรู้ร่วมคิด
Outward Mindset 3/3:
- วิธีการเดินออกจากกล่อง
- พีระมิดเพื่อการโน้มน้าวใจ
- รูปแบบของการอยู่นอกกล่อง ลักษณะของกรอบความคิดเมื่ออยู่นอกกล่องและอยู่ในกล่อง
- จุดเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

ประวัติผู้สอน

ภิญญาพัชญ เสรีวิริยะกุล (ภิญ)

คุณภิญญาพัชญเปšนวิทยากรที่ประสบความสําเร็จดŒวยผลงานที่โดดเด‹นเปšนที่ประจักษ์ เธอมีประสบการณดŒานการขาย การตลาด วางแผนปฏิบัติการ และใหŒบริการลูกคŒาในบริษัทขนส‹งสินคŒาชั้นนําของโลกทั้งในและต‹างประเทศมากว‹า 15 ป‚ โดยเปšนที่ยอมรับในเรื่องการทํายอดขายสําเร็จเกินเป‡าหมาย โดยช‹วยใหŒลูกคŒาและบริษัทไดŒประโยชนสูงสุด จนไดŒรับรางวัลในระดับสากล (DHL Asia-Pacific Awards)

ผลงานที่ผ่านมา

 • พาผูŒนําทุกระดับในหลากหลายอุตสาหกรรมร่วมกันเรียนรูŒกรอบความคิดที่มองวัตถุประสงคของผูŒอื่นในความสัมพันธที่อยู่ร่วมกัน
 • ดําเนินการประชุม โครงการการใหŒบริการหุŒนส‹วนแบบมืออาชีพสําหรับผูŒบริหารหลักที่ทํางานการธนาคาร
 • นําการอบรมเรื่องยุทธศาสตรภาวะผูŒนําที่เปลี่ยนรูปแบบสําหรับผูŒบริหารระดับหัวหนŒาจากมหาวิทยาลัยชั้นนํา
 • ดําเนินการประชุมโครงการการพัฒนาผูŒมีความสามารถพิเศษสําหรับภาคอุตสาหกรรมการธนาคารและการโทรคมนาคม
ซื้อเลย
เรียนรู้เพิ่มเติม
Share on LinkedInShare on Instagram

ราคา 2,000 บาท

 • รีวิว 4.5 ดาว
 • สอนสดแบบออนไลน์
 • เข้าถึงคอร์สได้ 1 เดือน
 • ความยาวคอร์ส 6 ชั่วโมง (เรียน 3 ครั้ง)
 • มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด
 • มีคอมมูนิตี้ให้พูดคุย

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

Outward Mindset

ราคา 2,000 บาท

 • รีวิว 4.5 ดาว
 • สอนสดแบบออนไลน์
 • เข้าถึงคอร์สได้ 1 เดือน
 • ความยาวคอร์ส 6 ชั่วโมง (เรียน 3 ครั้ง)
 • มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด
 • มีคอมมูนิตี้ให้พูดคุย
 • ดูตารางคลาสเรียน

คำอธิบาย

คอร์สที่จะให้คุณออกจากกล่องความคิดแบบเดิมๆที่มีต่อผู้อื่น ทำให้คุณเข้าใจความต้องการ ความเป็นมา ของผู้คนรอบข้างได้มากขึ้น จนไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือจุดศุูนย์กลางอย่างเดียว โดยคุณจะรู้วิธีการปรับตัวเข้าหาผู้คนรอบข้างหรือคนที่ทำงานให้สามารถอยู่และทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น

คุณจะได้เรียนรู้

 • เรียนรู้ที่จะเปิดมุมมองการคิดของตัวเราเองให้คิดถึงความต้องการของผู้อื่นมากขึ้น จนสามารถทำให้เข้าใจมุมมอง ความเป็นมาและความต้องการของผู้อื่น
 • วิธีการลดอุปสรรคของการไม่เข้าใจกัน การเกิดความขัดแย้งในการสื่อสาร

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ทุกคนที่เห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นให้แข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือในชีวิตจริง
 • คนที่อยากลองพัฒนาหลักคิดการทำความเข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารในที่ทำงาน

เนื้อหาของคอร์ส

Outward Mindset 1/3:
- ทำไมกรอบความคิดจึงสำคัญ
- กรอบความคิด 2 รูปแบบ
- เราอยู่ในกล่องหรือไม่
Outward Mindset 2/3:
- เครื่องมือสร้างความตระหนักรู้: รูปแบบการมองตนเองเมื่ออยู่ในกล่อง
- ผลลัพธ์ของการมี Inward Mindset
- การสมรู้ร่วมคิด
Outward Mindset 3/3:
- วิธีการเดินออกจากกล่อง
- พีระมิดเพื่อการโน้มน้าวใจ
- รูปแบบของการอยู่นอกกล่อง ลักษณะของกรอบความคิดเมื่ออยู่นอกกล่องและอยู่ในกล่อง
- จุดเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

ประวัติผู้สอน

ภิญญาพัชญ เสรีวิริยะกุล (ภิญ)

คุณภิญญาพัชญเปšนวิทยากรที่ประสบความสําเร็จดŒวยผลงานที่โดดเด‹นเปšนที่ประจักษ์ เธอมีประสบการณดŒานการขาย การตลาด วางแผนปฏิบัติการ และใหŒบริการลูกคŒาในบริษัทขนส‹งสินคŒาชั้นนําของโลกทั้งในและต‹างประเทศมากว‹า 15 ป‚ โดยเปšนที่ยอมรับในเรื่องการทํายอดขายสําเร็จเกินเป‡าหมาย โดยช‹วยใหŒลูกคŒาและบริษัทไดŒประโยชนสูงสุด จนไดŒรับรางวัลในระดับสากล (DHL Asia-Pacific Awards)

ผลงานที่ผ่านมา

 • พาผูŒนําทุกระดับในหลากหลายอุตสาหกรรมร่วมกันเรียนรูŒกรอบความคิดที่มองวัตถุประสงคของผูŒอื่นในความสัมพันธที่อยู่ร่วมกัน
 • ดําเนินการประชุม โครงการการใหŒบริการหุŒนส‹วนแบบมืออาชีพสําหรับผูŒบริหารหลักที่ทํางานการธนาคาร
 • นําการอบรมเรื่องยุทธศาสตรภาวะผูŒนําที่เปลี่ยนรูปแบบสําหรับผูŒบริหารระดับหัวหนŒาจากมหาวิทยาลัยชั้นนํา
 • ดําเนินการประชุมโครงการการพัฒนาผูŒมีความสามารถพิเศษสําหรับภาคอุตสาหกรรมการธนาคารและการโทรคมนาคม

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

รีวิวจากผู้เรียน

“การสื่อสารระหว่างทีมมันสำคัญมาก แต่สิ่งที่สำคัญกว่ามันคือ การที่แต่ละคนมี outward mindset และ ไม่ทำตัว inward ใส่กัน คิดว่าถ้าทุกคนเรียน outward mindset จะทำให้สบายใจมากๆ ถึงแม้จะต้องเจอกับคนที่ไม่ชอบ หรือ คนที่คุยด้วยยาก”

โปรแกรมที่แนะนำ

4 Essentials Program

เรียนแบบเต็มอิ่มได้ครบทั้ง 4 คอร์สยอดนิยมของ YourNextU

 • Outward Mindset
 • Growth Mindset
 • Self-Leadership
 • Four Houses of DISC

ตลอด 4 เดือน
ในราคา
9,900 บาท

ดูรายละเอียด

Certificate Program

เรียนแบบเต็มอิ่มได้ครบทั้ง 4 คอร์สจาก 4 Essentials Program พร้อมเลือกอีก 1 คอร์สประกาศนียบัตรจาก 3 คอร์สพรีเมียม

 • Step-In Leader
 • E3 Leader
 • Design Thinking

ตลอด 6 เดือน
ในราคา
12,000 บาท