Four Houses of DISC

คำอธิบาย

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งเวทมนตร์ที่พ่อมดแม่มดถูกแบ่งออกเป็น 4 เหล่า เราจะฝึกให้คุณกลายเป็นจอมเวทย์ทรงพลังที่สามารถขายไอเดีย สร้างคอนเน็กชั่น ให้การสนับสนุนและทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมียอดเยี่ยม

คุณจะได้เรียนรู้

 • ทักษะการประเมินลักษณะนิสัยของตัวเองและผู้อื่น
 • เข้าใจความแตกต่างของคน 4 ประเภท
 • ทักษะการปรับตัวให้เข้ากับลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้าทีมหรือผู้จัดการที่ต้องทำงานร่วมกับลูกทีมที่หลากหลาย 
 • พนักงานขายและพนักงานด่านหน้าที่ต้องพบเจอลูกค้ามากมาย 
 • ทุกคนที่อยากพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเป็นเพื่อนร่วมงานที่ใคร ๆ ก็อยากร่วมงานด้วย

เนื้อหาของคอร์ส

DISC 1
- ลักษณะพฤติกรรมของเราเป็นอย่างไร
- จะรู้ได้อย่างไรว่าคนอื่นมีลักษณะพฤติกรรมแบบไหน
- ลักษณะพฤติกรรมกับสไตล์การทำงาน
DISC 2
- เข้าใจแรงกระตุ้นของแต่ละลักษณะพฤติกรรม
- ปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ทำงานได้กับคนทุกแบบ
- แจกงานอย่างไรให้เหมาะสมกับสไตล์ของแต่ละคน
DISC 3
- ฝึกปรับพฤติกรรมให้เข้ากับคนแต่ละสไตล์ในสถานการณ์จริง
- Do และ Don’t ของแต่ละสไตล์
- ฝึกปรับพฤติกรรมเพื่อสัมภาษณ์งาน

ประวัติผู้สอน

อัมพิกา อัศวรัตน์ (แพนด้า)

ในบทบาทวิทยากร คุณอัมพิกาสนใจและมีความสามารถในการช‹วยใหŒคนและองคกรเขŒาใจตนเองและผูŒร‹วมงาน อันจะนํามาซึ่งความสัมพันธของผูŒทํางานร‹วมกันและผลงานที่ดีขึ้น เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกล‹าว คุณอัมพิกาใชŒการบูรณาการกลศาสตรเกมสเขŒาไปในการเรียนรูŒ ดŒวยเชื่อว‹าผูŒเรียนรูŒจะเรียนไดŒดีที่สุดเมื่อเขาสนุกไปกับมันดŒวย เธอหลงใหลการทําใหŒเกิดผลลัพธเชิงบวกแก‹ผูŒคน และภาคภูมิใจเมื่อผูŒเรียนกลับมาเล‹าใหŒฟังว‹าเขาสามารถนําความรูŒไปประยุกตใชŒและก‹อใหŒเกิดความเปลี่ยนแปลงต‹อสถานการณในชีวิตจริงที่ดีขึ้นไดŒอย‹างไร

ผลงานที่ผ่านมา

 • ออกแบบและผลักดันใหŒเกิดการนําไปปฏิบัติในเรื่องการบริการการขายใหŒกับหนึ่งในเครือธุรกิจบริการและจัดจําหน‹ายสินคŒาความงามครบวงจรที่ใหญ‹ที่สุดในประเทศไทย
 • เปšนวิทยากรรับเชิญในงานนิทรรศการจัดหางานและการศึกษาโดยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • นําโครงการการประเมินค‹างานมาใชŒสําหรับการควบรวมกิจการระหว‹างสองธนาคารที่มีชื่อเสียง
ซื้อเลย
เรียนรู้เพิ่มเติม
Share on LinkedInShare on Instagram

ราคา 2,000 บาท

 • รีวิว 4.5 ดาว
 • สอนสดแบบออนไลน์
 • เข้าถึงคอร์สได้ 1 เดือน
 • ความยาวคอร์ส 6 ชั่วโมง (เรียน 3 ครั้ง)
 • มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด
 • มีคอมมูนิตี้ให้พูดคุย

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

Four Houses of DISC

ราคา 2,000 บาท

 • รีวิว 4.5 ดาว
 • สอนสดแบบออนไลน์
 • เข้าถึงคอร์สได้ 1 เดือน
 • ความยาวคอร์ส 6 ชั่วโมง (เรียน 3 ครั้ง)
 • มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด
 • มีคอมมูนิตี้ให้พูดคุย
 • ดูตารางคลาสเรียน

คำอธิบาย

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งเวทมนตร์ที่พ่อมดแม่มดถูกแบ่งออกเป็น 4 เหล่า เราจะฝึกให้คุณกลายเป็นจอมเวทย์ทรงพลังที่สามารถขายไอเดีย สร้างคอนเน็กชั่น ให้การสนับสนุนและทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมียอดเยี่ยม

คุณจะได้เรียนรู้

 • ทักษะการประเมินลักษณะนิสัยของตัวเองและผู้อื่น
 • เข้าใจความแตกต่างของคน 4 ประเภท
 • ทักษะการปรับตัวให้เข้ากับลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้าทีมหรือผู้จัดการที่ต้องทำงานร่วมกับลูกทีมที่หลากหลาย 
 • พนักงานขายและพนักงานด่านหน้าที่ต้องพบเจอลูกค้ามากมาย 
 • ทุกคนที่อยากพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเป็นเพื่อนร่วมงานที่ใคร ๆ ก็อยากร่วมงานด้วย

เนื้อหาของคอร์ส

DISC 1
- ลักษณะพฤติกรรมของเราเป็นอย่างไร
- จะรู้ได้อย่างไรว่าคนอื่นมีลักษณะพฤติกรรมแบบไหน
- ลักษณะพฤติกรรมกับสไตล์การทำงาน
DISC 2
- เข้าใจแรงกระตุ้นของแต่ละลักษณะพฤติกรรม
- ปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ทำงานได้กับคนทุกแบบ
- แจกงานอย่างไรให้เหมาะสมกับสไตล์ของแต่ละคน
DISC 3
- ฝึกปรับพฤติกรรมให้เข้ากับคนแต่ละสไตล์ในสถานการณ์จริง
- Do และ Don’t ของแต่ละสไตล์
- ฝึกปรับพฤติกรรมเพื่อสัมภาษณ์งาน

ประวัติผู้สอน

อัมพิกา อัศวรัตน์ (แพนด้า)

ในบทบาทวิทยากร คุณอัมพิกาสนใจและมีความสามารถในการช‹วยใหŒคนและองคกรเขŒาใจตนเองและผูŒร‹วมงาน อันจะนํามาซึ่งความสัมพันธของผูŒทํางานร‹วมกันและผลงานที่ดีขึ้น เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกล‹าว คุณอัมพิกาใชŒการบูรณาการกลศาสตรเกมสเขŒาไปในการเรียนรูŒ ดŒวยเชื่อว‹าผูŒเรียนรูŒจะเรียนไดŒดีที่สุดเมื่อเขาสนุกไปกับมันดŒวย เธอหลงใหลการทําใหŒเกิดผลลัพธเชิงบวกแก‹ผูŒคน และภาคภูมิใจเมื่อผูŒเรียนกลับมาเล‹าใหŒฟังว‹าเขาสามารถนําความรูŒไปประยุกตใชŒและก‹อใหŒเกิดความเปลี่ยนแปลงต‹อสถานการณในชีวิตจริงที่ดีขึ้นไดŒอย‹างไร

ผลงานที่ผ่านมา

 • ออกแบบและผลักดันใหŒเกิดการนําไปปฏิบัติในเรื่องการบริการการขายใหŒกับหนึ่งในเครือธุรกิจบริการและจัดจําหน‹ายสินคŒาความงามครบวงจรที่ใหญ‹ที่สุดในประเทศไทย
 • เปšนวิทยากรรับเชิญในงานนิทรรศการจัดหางานและการศึกษาโดยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • นําโครงการการประเมินค‹างานมาใชŒสําหรับการควบรวมกิจการระหว‹างสองธนาคารที่มีชื่อเสียง

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

รีวิวจากผู้เรียน

“คลาสช่วยให้รู้วิธีที่จะดีลกับคนประเภทกับกลุ่มต่าง ๆ ควรจะปรับจูนสไตล์การคุยหรือการทำงานอย่างไรเพื่อให้ร่วมงานด้วยกันได้ ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ดีลตามความรู้สึกเอาว่าเขาน่าจะชอบแบบนี้ พอมีไกด์ไลน์จากวิชานี้มามันก็ง่ายขึ้น ชัดขึ้นครับ”

โปรแกรมที่แนะนำ

4 Essentials Program

เรียนแบบเต็มอิ่มได้ครบทั้ง 4 คอร์สยอดนิยมของ YourNextU

 • Outward Mindset
 • Growth Mindset
 • Self-Leadership
 • Four Houses of DISC

ตลอด 4 เดือน
ในราคา
9,900 บาท

ดูรายละเอียด

Certificate Program

เรียนแบบเต็มอิ่มได้ครบทั้ง 4 คอร์สจาก 4 Essentials Program พร้อมเลือกอีก 1 คอร์สประกาศนียบัตรจาก 3 คอร์สพรีเมียม

 • Step-In Leader
 • E3 Leader
 • Design Thinking

ตลอด 6 เดือน
ในราคา
12,000 บาท