Data Visualization: Power BI

คำอธิบาย

Microsoft PowerBI เป็นชุดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการดึงข้อมูลธุรกิจผ่านการสร้าง Interactive dashboard โดยหลักสูตรนี้จะช่วยฝึกอบรมผู้เรียนให้สามารภใช้ PowerBI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ และปรับปรุง workflows นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนา dashboard ได้อย่างเชี่ยวชาญ

คุณจะได้เรียนรู้

 • สร้าง Dashboard จากผลรายงาน
 • ทำความเข้าใจการใช้งานแผนภูมิและกราฟให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆ
 • ใช้ รูปทรงต่างๆ เป็นเครื่องมือในการออกแบบและถ่ายทอดเรื่องราว
 • รู้วิธีการเตรียมข้อมูลสำหรับขั้นตอนในการวิเคราะแหละถ่ายทอด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ Power BI
 • ผู้ที่ต้องนำเสนอข้อมูลในการทำงาน
 • Power BI Developer

เนื้อหาของคอร์ส

Section 1: Microsoft Power BI Desktop

 • Get and Prep Data like a Super Nerd
 • Develop Your Data Nerd Prowess
 • Developing Reports and Dashboards
 • Tips Tricks and Capstone Project

Section 2: Microsoft Power BI Recipes

 • Online Data Nerds
 • Being the Data Nerd of Your Team
ซื้อเลย
เรียนรู้เพิ่มเติม
Share on LinkedInShare on Instagram

ราคา 3,900 บาท

 • รีวิว 4.5 ดาว
 • คอร์สออนไลน์
 • เข้าถึงคอร์สได้ 3 เดือน
 • ความยาวคอร์ส 3 ชั่วโมง
 • มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด
 • มีใบประกาศนียบัตรให้จาก Simplilearn

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

Data Visualization: Power BI

ราคา 3,900 บาท

 • รีวิว 4.5 ดาว
 • คอร์สออนไลน์
 • เข้าถึงคอร์สได้ 3 เดือน
 • ความยาวคอร์ส 3 ชั่วโมง
 • มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด
 • มีใบประกาศนียบัตรให้จาก Simplilearn

คำอธิบาย

Microsoft PowerBI เป็นชุดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการดึงข้อมูลธุรกิจผ่านการสร้าง Interactive dashboard โดยหลักสูตรนี้จะช่วยฝึกอบรมผู้เรียนให้สามารภใช้ PowerBI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ และปรับปรุง workflows นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนา dashboard ได้อย่างเชี่ยวชาญ

คุณจะได้เรียนรู้

 • สร้าง Dashboard จากผลรายงาน
 • ทำความเข้าใจการใช้งานแผนภูมิและกราฟให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆ
 • ใช้ รูปทรงต่างๆ เป็นเครื่องมือในการออกแบบและถ่ายทอดเรื่องราว
 • รู้วิธีการเตรียมข้อมูลสำหรับขั้นตอนในการวิเคราะแหละถ่ายทอด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ Power BI
 • ผู้ที่ต้องนำเสนอข้อมูลในการทำงาน
 • Power BI Developer

เนื้อหาของคอร์ส

Section 1: Microsoft Power BI Desktop

 • Get and Prep Data like a Super Nerd
 • Develop Your Data Nerd Prowess
 • Developing Reports and Dashboards
 • Tips Tricks and Capstone Project

Section 2: Microsoft Power BI Recipes

 • Online Data Nerds
 • Being the Data Nerd of Your Team

คอร์สที่เกี่ยวข้อง